Vietnam School of Development 2022

Starts: 17 December, 2022

Ends: 20 December, 2022

Address:

07 Science Avenue, Ghenh Rang, Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam

Summary:

Trường học Phát triển Việt Nam là một sáng kiến hướng đến thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), được kiến tạo trên tinh thần người Việt giúp người Việt. VSOD mong muốn trở thành một nền tảng uy tín để chia sẻ kiến thức và kĩ năng cho các bạn trẻ từ những người đi trước; mở rộng cơ hội học tập tự chủ và học tập suốt đời; kết nối giữa các thế hệ; gắn kết các cá nhân quan tâm và mong muốn đóng góp vào hành trình phát triển Việt Nam trên toàn thế giới. Qua đó, VSOD kỳ vọng có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trở thành những “con người bền vững”, lan tỏa tinh thần“ phát triển cá nhân đi cùng với phát triển xã hội.
Chương trình VSOD 2022 được xây dựng với mục tiêu hưởng ứng các hoạt động của Năm quốc tế về Khoa học cơ bản vì sự phát triển (IYBSSD) của Liên Hợp Quốc (UN). Dựa trên sự bảo trợ của IYBSSD, các chủ đề trong VSOD 2022 bao gồm (nhưng không giới hạn) như sau:
Bình đẳng giới trong khoa học
Đổi mới và phát triển kinh tế bền vững
Khoa học vì sự phát triển bền vững toàn cầu
Giáo dục và phát triển con người
Đổi mới sáng tạo để đáp ứng các thách thức toàn cầu

For more information:

https://www.vsod.vn/