21.02.2024 Khai mạc Hội thảo Quốc tế: Các Nền tảng trong Giao dịch số tại Châu Á lần thứ năm.

Hội thảo lần thứ 5 có sự tham gia của 32 đại biểu trực tiếp và hơn 100 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến.