Trường học Việt Nam về quan sát Trái đất lần thứ 2: Ứng dụng Viễn thám trong nghiên cứu ngập lụt, lũ lụt và đất ngập nước

Starts: 08 September, 2019

Ends: 14 September, 2019

Address:

07 Đại lộ Khoa học, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định.

Summary: