IRD2020: Nghiên cứu hợp tác vì sự phát triển bền vững

Starts: 19 October, 2020

Ends: 21 October, 2020

Address:

07 Đại lộ Khoa học, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định.

Summary:

19, Oct: Research in Cooperation for Subtainable Development

20-21, Oct: 2nd Scientific and Strategic Advisory Committee