Trên cơ sở kinh nghiệm và từ những thành công được cộng đồng khoa học quốc tế ghi nhận và đánh giá cao của các tổ chức khoa học Gặp gỡ Moriond (từ 1966) và Gặp gỡ Blois (từ 1989), năm 1993, Giáo sư Trần Thanh Vân – Chủ tịch của hai tổ chức khoa học này đã sáng lập Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và giáo dục.

Trong suốt hơn 25 năm hoạt động khoa học và giáo dục tại quê hương, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam đã không ngừng xây dựng mạng lưới hợp tác nghiên cứu khoa học, kết nối lớp trẻ Việt Nam với bạn bè năm châu. Năm 2012, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam trở thành đối tác chính thức của UNESCO.


Year

Các hội nghị tại ICISE

Time Conference
1 January 2 - 5, 2020 Trường học mùa đông về Phát triển bền vững (WSSD)
2 January 5 - 11, 2020 Lý thuyết gặp thí nghiệm: Vật lý thiên văn hạt và Vũ trụ học
3 February 16 - 22, 2020 Từ trường trong Vũ trụ 7
4 April 8 - 9, 2020 Khoa học, Đạo đức và Phát triển con người. Hoãn (do dịch Covid19) đến tháng 01/2021
5 July 05-17, 2020 Trường học Việt Nam về Vật lý Neutrino lần 4 (VSON4)
6 June 6 - 7, 2020 Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định mở rộng năm 2020
7 July 05-11, 2020 Từ điểm ảnh đến Vũ trụ học trong những năm 2020. Hoãn (do dịch Covid19) đến tháng 7/2021
8 July 12 - 18, 2020 Vật lý Neutrino. Hoãn (do dịch Covid19) đến tháng 10/2020
9 July 25 - 29, 2020 Trường học Vật lý lượng tử: Thông tin lượng tử, tính toán lượng tử và ứng dụng
10 July 19 - 25, 2020 Phương trình Boltzmann không có va chạm (Vlasov) và mô phỏng các hệ tương tác hấp dẫn và hệ plasma 2
11 July 26 - August 1, 2020 Trường học Vật lý lượng tử: Thông tin lượng tử, tính toán lượng tử và ứng dụng
12 July 30 - August 02, 2020 Trường hè Phát triển Việt Nam lần thứ 1
13 August 3 - 7, 2020 Hội nghị quốc tế về siêu mạng tinh thể, cấu trúc và linh kiện nano 2020. Hoãn (do dịch Covid19) đến năm 2022
14 August 9 - 15, 2020 Vật lý hương vị
15 August 9 - 22, 2020 Trường Vật lý Việt Nam lần thứ 26: Hạt và Vật chất tối. Hoãn (do dịch Covid19) đến 29/11 - 12/12/2020
16 August 16 - 22, 2020 Vật lý thiên văn hạt nhân & Tia vũ trụ trong kỷ nguyên đa hạt. Hoãn (do dịch Covid19) đến năm 2021
17 August 23 - 29, 2020 Sự hình thành sao trong các môi trường khác nhau (SFDE 2020). Hoãn (do dịch Covid19) đến năm 2021
18 September 7 - 11, 2020 Các hệ thống hành tinh: Hệ mặt trời trẻ. Hoãn (do dịch Covid19) đến 6-10/9/2021
19 September 7 - 13, 2020 Trường học về quan sát trái đất Việt Nam lần thứ 3 (VSEO3): Rada khẩu độ tổng hợp cho các ứng dụng trên đất liền Việt Nam. Hoãn (do dịch Covid19) đến 6-12/12/2020
20 October 4 - 10, 2020 Biển đổi khí hậu ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: từ những khía cạnh môi trường đến các tác động kinh tế xã hội. Hoãn (do dịch Covid19) đến năm 2021
21 October 11 - 16, 2020 Hội nghị về thời gian thực lần thứ 22 của IEEE NPSS
22 October 18 - 24, 2020 Vật lý Neutrino. Hoãn (do dịch Covid19) đến 11-17/7/2021
23 October 19 - 21, 2020 IRD2020: Nghiên cứu hợp tác vì sự phát triển bền vững
24 November 9 - 11, 2020 Hội thảo: Môi trường, phát triển bền vững và giáo dục
25 November 28 - 29, 2020 Hội thảo Chuyển đổi năng lượng
26 November 28 - December 01, 2020 Trường hè khoa học Việt Nam lần thứ 8 - VSSS'08
27 November 29 - December 5, 2020 Trường học Vật lý lượng tử: Thông tin lượng tử, tính toán lượng tử và ứng dụng. Hoãn (do dịch Covid19) đến năm 2021
28 November 29 - December 11, 2020 Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 26 (VSOP 26): Vật lý hạt và Vật chất tối
29 December 5 - 7, 2020 TRẠI VIẾT BÁO CÁO ĐẶC BIỆT "Thanh niên hành động Vì Khí hậu"
30 December 7 - 9, 2020 Xây dựng mạng lưới các cơ sở nghiên cứu xuất sắc về Khoa học Bền vững giữa các Trường Đại học của Việt Nam
31 December 7 - 9, 2020 Phân tích và diễn giải dữ liệu trong lĩnh vực Khoa học Môi trường
32 December 6 - 12, 2020 Trường học về quan sát trái đất Việt Nam lần thứ 3 (VSOE3): Rada khẩu độ tổng hợp cho các ứng dụng trên đất liền Việt Nam. Hoãn (do dịch Covid19) đến năm 2021
33 December 7 - 18, 2020 Trường học Việt Nam về Vật lý Neutrino lần thứ 4 (VSON4)

Các hội nghị tại ICISE

Time Conference
1 March 24-30, 2019 Tìm kiếm sự sống từ trái đất cổ xưa đến các hành tinh ngoài Hệ mặt trời
2 May 12-14, 2019 Hội thảo về giảm thiểu rủi ro thiên tai cho các ngành môi trường và y tế 2019
3 June 10-13, 2019 Hội nghị Toán học Việt Nam- Hoa Kỳ
4 June 23-29, 2019 EDS Blois 2019 về tán xạ đàn tính và nhiễu xạ
5 June 24, 2019 Commercial disputes and arbitration in Europe and Asia
6 June 30-July 06, 2019 Trường học Plasma
7 July 01-06, 2019 Hội thảo ICISE-CBPF về Vật lý mới với các hạt lạ và bền
8 July 07-13, 2019 Hội nghị Cơ sinh học Việt Nam lần thứ 2: Khi Vật lý gặp Sinh học
9 July 07-19, 2019 Trường học Việt Nam về Vật lý Neutrino lần thứ 3
10 July 14-20, 2019 Gặp gỡ Việt Nam về Khoa học Vật chất mềm lần thứ 1
11 July 22-25, 2019 Trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 7
12 July 22 - August 02, 2019 Trường Vật lý Việt Nam lần thứ 25: Vật lý Nano (VSOP 25)
13 July 29-August 02, 2019 Hội nghị Vật lý Y khoa Quốc tế
14 August 4-10, 2019 Ba thế hệ Neutrino và hơn thế nữa
15 August 11-17, 2019 Vũ trụ học
16 August 18-20, 2019 Giảm thiểu rác thải nhựa từ Việt Nam vào đại dương qua phương thức giáo dục
17 August 23-26, 2019 Meeting of young researchers in Mechanics 2019
18 September 03-08, 2019 Marine plastic assessment on shorelines and surface water
19 September 8-14, 2019 Trường học Việt Nam về quan sát Trái đất lần thứ 2: Ứng dụng Viễn thám trong nghiên cứu ngập lụt, lũ lụt và đất ngập nước
20 September 15-21, 2019 Nghiên cứu mô hình chuẩn và mở rộng tại thí nghiệm LHC, các thí nghiệm va chạm trong tương lai và các thí nghiệm khác
21 September 15-20, 2019 Trường Vật lý MCnet-Việt Nam về mô phỏng Monte Carlo cho các va chạm ở máy gia tốc LHC
22 September 22-28, 2019 Triển vọng trong Vật lý Hadron
23 November 17-23, 2019 Tập huấn Thông tin khoa học và quản lý nhóm cho nghiên cứu viên khu vực Đông Nam Á
24 December 21-22, 2019 Hội nghị sinh học Việt Nam lần thứ 2

Các hội nghị tại ICISE

Time Conference
1 February 25 - March 2, 2018 2nd Rencontres du Vietnam on Exoplanetary Science
2 May 08 - 11, 2018 Science for Development
3 July 8 - 14, 2018 Cosmic Cycle of Dust and Gas in our Galaxy : from old to young Stars
4 July 08 - 21, 2018 Vietnam School on Neutrino (VSON2)
5 July 15 - 21, 2018 Perspectives in Topological phases: From Condensed Matter to High-Energy Physics
6 July 15 - 20, 2018 International Symposium on Neutrino Frontiers
7 July 23 - 25, 2018 Trường hè khoa học Việt Nam lần thứ 6
8 July 30 - August 01, 2018 43rd National Conference on Theoretical Physics
9 July 29 - August 04, 2018 6th Vietnam School of Astrohysics (VSOA6) : Cosmology
10 August 05 - 11, 2018 Windows on the Universe: 25th anniversary of the Rencontres du Vietnam
11 August 12 - 18, 2018 Very High Energy Phenomena in the Universe
12 August 20 - 31, 2018 24th Vietnam School of Physics: Particles and Cosmology (VSOP 24)
13 August 20 - 25, 2018 International Joint Conference on Rough Sets 2018
14 August 26 - September 1, 2018 First Vietnam School of Earth Observation: Atmospheric remote sensing and molecular spectroscopy
15 September 12 - 25, 2018 The Fourth Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics (AEPSHEP-2018)
16 September 16 - 21, 2018 Innovative approaches to the study of bacterial pathogens
17 eptember 30 - October 7, 2018 School on Computational Biology for Infectious Diseases (CBID 2018)
18 October 27 - 31, 2018 Computational Biophysics at the Molecular and Meso Scales

Các hội nghị tại ICISE

Time Conference
1 June 26 - July 2, 2016 Mechanobiology: from molecules to tissue
2 July 3 - 9, 2016 Large Scale Structure and Galaxy Flows
3 July 7 - 8, 2016 Fundamental Science and Society
4 July 10 - 16, 2016 PASCOS: Particles, Strings and Cosmology
5 July 17 - 29, 2016 International Neutrino Summer School (INSS2016)
6 July 25 - 29, 2016 Star Formation in different environments
7 July 31 - August 6, 2016 4th Vietnam School of Astrophysics (VSOA)
8 July 31 - August 7, 2016 High Sensitivity Experiments Beyond the Standard Model
9 August 7 - 13, 2016 Blowing in the wind
10 August 21 - 27, 2016 NuFact 2016
11 September 1 - 12, 2016 22th Vietnam School of Physics (VSOP)
12 September 13 - 18, 2016 Physics in Collision
13 September 25 - October 02, 2016 Precise theory for precise experiments
14 December 11 - 17, 2016 Search for life: from early Earth to exoplanets
15 December 10 - 16, 2016 Analysis, Probability, and their Applications
Time Conference
1 April 20 - 26, 2014 Exoplanetary science
2 July 27 - August 2, 2014 Flavour Physics
3 August 3 - 9, 2014 Nanophysics : from fundamentals to applications
4 August 3 - 15, 2014 XX Vietnam School Of Physics (VSOP-20)
5 August 2 - 9, 2014 nd Vietnam School of Astrophysics (VSOA-2)
6 August 10 - 17, 2014 Physics at LHC and beyond

Các hội nghị tại Quy Nhơn và ICISE

Các hội nghị tại Quy Nhơn

Các hội nghị tại Hà Nội

Time Conference
1 6-12 August 2006 Challenges in Particle Astrophysics
2 August 5-11, 2004 Nanophysics: from fundamentals to applications

Các hội nghị tại Hà Nội

Time Conference
1 August 5-11, 2004 New Views in Particle Physics
2 5-11 August 2004 New Views on the Universe

Các hội nghị tại Hà Nội

Time Conference
1 July 19-25 2000 Physics at Extreme Energies