Workshop on Energy Conversion

Starts: 28 November, 2020

Ends: 29 November, 2020

Address:

07 Science Avenue, Ghenh Rang, Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam

Summary:

XVIth Rencontres du Vietnam

“Workshop on ENERGY CONVERSION”

November 28 – 29, 2020, Quy Nhon, Vietnam

Invited Speakers & Presentation:

 • Prof. Nguyễn Hữu Đức
 • Prof. Nguyễn Đức Chiến
 • Prof. Trần Đại Lâm

Meeting & Colaboration:

 • Management
 • Science
 • Industry
 • Training & Education

Organizers:

 • Rencontres du Vietnam
 • International Centre for Interdisciplinary Science and Education
 • Vietnam National University Ho Chi Minh City
 • Quy Nhon University

Conference organizing committee:

 • Assoc. Prof. Đỗ Ngọc Mỹ (QNU)
 • Dr. Trần Thanh Sơn (ICISE/QNU)
 • Assoc. Prof. Lâm Quang Vinh (VNU-HCM)
 • Assoc. Prof. Phan Bách Thắng (INOMAR VNU-HCM)
 • Assoc. Prof. Trần Đình Phong (USTH)
 • Assoc. Prof. Nguyễn Tuyết Phương (VNUHCM-US)