KHAI MẠC HỘI THẢO CÁC CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY VÀ Ô NHIỄM DIOXIN: CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ GIẢM THIỂU

Dự án “Ứng dụng cỏ Vetiver quy mô thực địa để giảm thiểu ô nhiễm dioxin trong đất tại sân bay Biên Hòa” được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua chương trình PEER Cycle 6 (AID-OAA-A-11-00012). Mục tiêu của dự án nhằm xác định khả năng cố định dioxin của cỏ Vertiver ở các khu vực bị ô nhiễm, ngăn ngừa ô nhiễm ra bên ngoài; và đánh giá hiệu quả xử lý ô nhiễn dioxin trong đất của cỏ vetiver tại sân bay Biên Hòa.
Nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu của dự án với cộng đồng, các nhà khoa học và các bên liên quan chính, cơ quan chủ trì dự án là Viện nghiên cứu thiên tai và môi trường phối hợp với Trường Đại học Phenikaa và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đồng tổ chức Hội thảo khoa học này.