Winter School in Sustainable Development

April 8-11, 2021, ICISE, Quy Nhon, Vietnam


CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH

GS. Jean Tran Thanh Van
President of RENCONTRES du VIETNAM

GS. Lê Kim Ngọc
RENCONTRES du VIETNAM

PGS.TS.Lê Bộ Lĩnh

PGS.TS.Trần Hữu Quang

TS. Nguyễn Ngọc Anh>

TS. Jenny Tuệ Anh

GIẢNG VIÊN KHÁCH MỜI

Giản Tư Trung

Đỗ Thùy Dương

Nhà báo Đinh Đức Hoàng

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

TS. Trần Kiên

TS. Đặng Hoàng Giang

ThS. Jang Kiều

Đạo diễn Victor Vũ

Đạo diễn Việt Tú

Hằng Đỗ

Danh sách giảng viên khách mời sẽ được cập nhật liên tục