Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo lục Liên ngành (IFIRSE) trực thuộc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE):

1. GS. Phạm Quang Hưng (Đại học Virginia, Charlottesville, Mỹ)

2. GS. Dumarchez Jacques (Phòng thí nghiệm Vật lý hạt nhân và Vật lý năng lượng cao, Đại học Paris 7, Pháp; Phó Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam.).

3. TS. Trần Nhân (Phòng thí nghiệm Vật lý hạt cơ bản Fermilab, Mỹ)

4. GS. Aurenche Patrick (Phòng thí nghiệm Vật lý lý thuyết Annecy-le-Vieux, Pháp)

5. GS. Đàm Thanh Sơn (Đại học Chicago, Mỹ)

6. GS. Nakaya Tsuyoshi (Đại học Kyoto, Nhật Bản; Nguyên là Người Phát ngôn của Thí nghiệm quốc tế T2K về Vật lý Neutrino tại Nhật Bản)

7. TS. Vũ Anh Tuấn (Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam; Nguyên là nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân Châu Âu CERN)

8. GS. Trần Thanh Vân (Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Pháp)

9. GS. Giraud Heraud Yannick (Phòng thí nghiệm Vật lý hạt Vũ trụ và Vũ trụ học, Đại học Paris 7, Pháp.)