TRẠI VIẾT BÁO CÁO ĐẶC BIỆT “Thanh niên hành động Vì Biến đổi Khí hậu”

Starts: 05 December, 2020

Ends: 07 December, 2020

Address:

07 Đại lộ Khoa học, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định

Summary:

1. Thời gian: 05 – 07/12/2020

2. Địa điểm:

– Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, số 7 Đại lộ Khoa học, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Việt Nam (https://www.icisequynhon.com/)

3. Mục tiêu:

– Đồng sáng lập bản báo cáo đặc biệt ‘Thanh niên vì hành động khí hậu ở Việt Nam’, trong đó, tóm tắt (i) những thách thức chính mà thanh niên phải đối mặt và (ii) các giải pháp hỗ trợ thực hiện Thỏa thuận Paris (Xem Phụ lục I. cho đề cương dự kiến của Báo cáo đặc biệt);

– Xây dựng lộ trình tham gia của thanh niên trong thực hiện NDC, bao gồm các cơ chế hợp tác giữa các nhà lãnh đạo thanh niên và Chính phủ Việt Nam;

4. Đối tượng tham gia:

– 45 đại biểu tham dự, trong đó có 20 thanh niên được lựa chọn từ 3 chương trình tham vấn vùng, 06 đại diện đến từ 03 CSOs (CHANGE, Live & Learn và WildAct), 02 chuyên gia đến từ Bộ TN&MT, 04 đại diện của UNDP, 03 người cố vấn, 01 Chuyên gia Tư vấn – Người hướng dẫn viết báo cáo và các chuyên gia trong lĩnh vực này.