From 20 August 2020 to 20 August 2020

Phá vỡ đối xứng gương trong dao động neutrino và quá trình khởi tạo lepton

Talk#1: Leptogenesis and Low Energy CP Violation Dr. Jessica Turner, Fermilab, US I will provide […]

From 30 July 2020 to 2 August 2020

Trường hè Phát triển Việt Nam 2020

Trường hè Phát triển Việt Nam Xây dựng thế hệ trẻ tài năng, mong muốn […]

From 19 May 2022 to 19 May 2022

Nghiên cứu tương tác của hệ nhiều hạt trong hạt nhân nguyên tử 3H và 3He qua phép đo tiết diện tán xạ (e,e’p)

We will have a webinar from Dr. Dien Nguyen, MIT & J-Lab on July 3rd […]

From 6 June 2020 to 7 June 2020

Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định mở rộng năm 2020

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) phối hợp với […]

From 16 January 2020 to 22 January 2020

Từ trường trong Vũ trụ 7

Most of the baryonic matter in the Universe is composed of ionized or partially ionized […]

From 19 May 2022 to 19 May 2022

Lý thuyết gặp thí nghiệm: Vật lý thiên văn hạt và Vũ trụ học

The conference Theory meeting experiments (TMEX-2020) will be held on 5-11 January 2020. It will bring together […]

From 19 May 2022 to 19 May 2022

Trường học mùa đông về Phát triển bền vững (WSSD)

Trường học mùa đông về Phát triển bền vững (WSSD) được xây dựng dựa trên […]

From 19 May 2022 to 19 May 2022

Triển vọng trong Vật lý Hadron

In recent years, a new impulse has been given to the physics of hadrons, thanks […]

From 19 May 2022 to 19 May 2022

Hội nghị Sinh học Việt Nam – Lần thứ 2

Aims: Promote research collaboration & Networking Research Orientation by NAFOSTED Updates on Research Activities in […]

From 19 May 2022 to 19 May 2022

Tập huấn Thông tin khoa học và quản lý nhóm cho nghiên cứu viên khu vực Đông Nam Á

Tập huấn Thông tin khoa học và quản lý nhóm cho nghiên cứu viên khu […]

From 19 May 2022 to 19 May 2022

Nghiên cứu mô hình chuẩn và mở rộng tại thí nghiệm LHC, các thí nghiệm va chạm trong tương lai và các thí nghiệm khác

These Rencontres du Vietnam devoted to physics beyond the standard model will be held in […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10